Generell informasjon

Siden skolen ble etablert i 1912, har den huset over tretten tusen elever.

I løpet av årene har profil og tilbud innenfor linjer og fag endret seg mye. I dag er Folkehøgskolen Sørlandet en breddeskole med ca 130 elever fordelt på 9 ulike linjer.
De siste årene har vi hatt ca 50/50 fordeling mellom jenter og gutter på skolen.

Skolen eies av Agder region av Normisjon (60 %), Indremisjonsforbundet Sør (30 %) og Agder krets av Norges KFUK / KFUM (10 %).

Verdigrunnlag

Helt siden grunnleggelsen i 1912, som ”Sørlandets kristelige ungdomsskole” fram til 1970, som ”Birkeland folkehøgskole” fra 1970 til 2009, og som ”Folkehøgskolen Sørlandet” fra 2010 har det vært et hovedanliggende å formidle kristenarven til unge mennesker.

Skolens eiere, Normisjon, Indremisjonsforbundet og KFUM/K ser det som grunnleggende at hele virksomheten er tuftet på kristen grunn og at skolen gir undervisning og livsorientering i samsvar med et kristent verdisyn.  Skolen skal søke å hjelpe elevene fram til et personlig gudsliv, og lærere som ansettes, må være ”personlig bekjennende kristne”. (Jfr §2 i ”Grunnregler”.)

Alle ansatte ved Folkehøgskolen Sørlandet må være seg bevisst den rollemodellfunksjonen de har overfor elevene som til en hver tid oppholder seg ved skolen. En hver form for grenseoverskridende atferd overfor en elev eller en kollega er å krenke et medmenneske og må aldri forekomme. Ansatte forventes å leve et liv som er forenlig med kristen etikk.

Innenfor en tydelig kristen ramme søker Folkehøgskolen Sørlandet å hevde og fremme mangfold, samhold, kjærlighet og respekt. Disse verdiene skal prege den daglige virksomheten ved skolen. Skolens personale forplikter seg på å la disse verdier styre vår atferd og våre valg, i møte med elever, andre brukere og hverandre, innenfor hele den læringsarenaen skolen skal være.

Folkehøgskolen Sørlandet har ”VI ENGASJERER MENNESKER” som visjon og ”AKTIV og GLOBAL” som profil. Dette forplikter oss til å innestå for et læringsprogram som utfordrer elevene og legger til rette for kunnskap og opplevelser som skaper aktive, bevisste og deltakende mennesker i den verden vi lever i.

Alle ansatte ved Folkehøgskolen Sørlandet har ansvar for å finne anledning til å oppdatere seg innenfor de felt man har særlig ansvar for, både på skole- og internatsiden. Styret har ansvar for å se til at rammebetingelsene for en slik oppdatering er til stede. Undervisnings- og internatsektoren utgjør sammen en basis for elevenes utviklingsmuligheter og for deres
opplevelse av trivsel, tilhørighet og trygghet.