Skoleutvikling på Folkehøgskolen Sørlandet

Skoleutviklingsutvalget består av 4 medlemmer fra skolens administrasjon og pedagogiske personale. For skoleåret 2018-19 bestod dette utvalget av følgende personer:

 1. Assisterende rektor, referent  og leder av utvalget: Sven Tommy Nordhagen
 2. Linjelærer på ALL-IN Kjetil Kragset
 3. Linjelærer på Multisport - Nils Martin Nilsen
 4. Linjelærer på Data Media - Tarjei Bjerke Dalene

Skoleutviklingsprosjektet for skoleåret 18/19 fokuserte på vår hjemmeside og hvordan den kommuniserer med potensielle søkere.

Fra vårt arbeid med skoleutvikling skrives hvert år en selvevalueringsrapport. Følg linkene tilbake til 2012 for å lese de siste års rapporter:

 1. Skoleutviklingsrapport 2019 - Skolens Hjemmeside. Fungerer hjemmesiden vår godt i møte med nye potensielle søkere?
 2. Skoleutviklingsrapport 2018 - Livsmot og mestring. Hvordan legge til rette for at flest mulig av våre elever får nødvendig hjelp og utvidet kompetanse til å håndtere livet på en best mulig måte?
 3. Skoleutviklingsrapport 2017: Miljø og bærekraft. Hvordan kan vi legge tilrette slik at miljø og bærekraft blir en større og mer integrert del av skolehverdagen på Folkehgøskolen Sørlandet
 4. Skoleutviklingsrapport 2016: Skolens identitet. Er det samsvar mellom skolens identitet og elevenes oppfatning av hvem vi er?
 5. Skoleutviklingsrapport 2015: Dannelse med spesielt fokus på den andre læringsarenaen. Hvordan kan vi legge enda bedre rette for at dannelse blir en naturlig del av skolens virksomhet med særlig fokus på dannelse gjennom skolens sosialpedagogiske arbeid?
 6. Skoleutviklingsrapport 2014: Ungdom, Kultur og Tro. Hvordan fungerer vår kommunikasjon om tro og verdier.
 7. Skoleutviklingsrapport 2013: Dannelse. På hvilken måte kan vi sørge for at dannelsebegrepet hvert år blir aktualisert og bearbeidet blant elever og personalet på skolen?
 8. Skoleutviklingsrapport 2012: Dannelse. Hvordan finner allmenndanning / dannelse sted ved Folkehøgskolen Sørlandet?