Fuerteventura Soloppgang

Opptak

Opptak ved FHS Sørlandet

Søkerutiner ved skolen

 • Man søker om skoleplass elektronisk, enten via skolens egen hjemmeside,www.fhssorlandet.no, eller på nettstedet www.folkehogskole.no.
 • Man kan i prinsippet søke akkurat når man vil, og søknadene til et skoleår registreres fortløpende ved skolens sentralbord. Vi har ingen frist for når man må søke. Opptaket starter 1. februar og varer så lenge vi har ledig plass på linjene. Som regel vil en søker som har sendt fullstendig søknad, få rask respons fra skolen med melding om at søknaden er mottatt og registrert.

 • For at søknaden skal være fullstendig, må det følgende være på plass:
  1. Alle felt i søknadsskjemaet må være fylt ut.
  2. Relevante vedlegg skal være sendt skolen, fortrinnsvis elektronisk. Det er kopi av den ferskeste karakterutskriften fra videregående skole man skal vedlegge søknaden. Søkerens navn og personnummer må være oppført på kopien. Karakterutskriften må inneholde informasjon om karakter i orden og oppførsel, samt korrekte opplysninger om fravær.
  3. Hvis søkeren har vært i arbeid siste skoleår, må bekreftelse fra arbeidsgiver eller navn og telefonnummer til referanseperson vedlegges søknaden.
  4. Søknaden skal dessuten inneholde et avsnitt der søkeren forteller om seg selv og om hans/hennes motivasjon for å gå på FHS Sørlandet.

Søkeren må være fylt 18 år innen utgangen av det kalenderåret skolen starter. Kriterier for opptak:

 • For å få plass ved skolen må man være motivert for å delta i skolenslæringsprogram, med engasjement både på den linjen man søker og i hele det store skolefellesskapet. Ved å sende søknad om plass ved FHS Sørlandet bekrefter man at man har motivasjon til dette engasjementet.
 • Man må kunne vise til attestert videregående skolegang og/eller ansattforhold for å bli vurdert for opptak.
 • De ovennevnte kriteriene er i utgangspunktet de styrende ved opptak. Skolens ledelse har likevel ansvar for å legge til rette for et så godt lærings- og utviklingsmiljø som mulig for alle. Derfor vil også hensyn til en tilfredsstillende balanse i antallet gutter og jenter bli vektlagt. Vi forbeholder oss også retten til å prioritere bort søkere på grunn av store aldersmessige forskjeller. Likeledes vil vi måtte vurdere antallet elever som vi vurderer vil ha behov for særlig tilrettelegging, ut fra en helhetsvurdering av elevgruppen, både på angjeldende linje og på skolen som sådan.
 • Søkere med spesielle behov for tilrettelegging, forventes å gjøre rede for dette på et tidlig stadium i søkeprosessen, gjerne ved et avtalt besøk på skolen. Inntak på særskilt grunnlag ønskes gjennomført i tidsrommet 1. januar – 1. mai.
 • Utenlandske søkere med behov for oppholdstillatelse fra Utlendingsdirektoratet (UDI), har anledning til opptak før 1. februar og oppfordres til å søke i god tid før denne dato. Søknader fra visumpliktige søkere må være skolen i hende innen 1. april. Alle utenlandske søkere skal ha en kontaktperson som er bosatt i Norge og som behersker norsk muntlig og skriftlig. 

 

 

Vi gjør oppmerksom på at søkere som takker ja til skoleplass har 14 dagers angrerett etter angrerettloven.